facebook

H-индекс на Българска академия на науките

H-индекс на Българска академия на науките - 165

H-индексът е въведен за оценка на научните постижения на отделни учени, но напоследък той все по-често се използва за оценяване както на актуалността на различни области от науката, така и за научни институции. Съгласно Web of Knowledge H-индексът на Българската академия на науките към 15.02.2017 г. е 165. За сравнение, H-индексът на България е 204. Макар и да не отчита редица фактори, като например различна средна цитирумост в отделните науки, H-индексът дава първоначална обща представа за влиянието на дадена институция.

По-долу е представен списък на публикациите на учени от БАН, които са цитирани поне 165 пъти всяка. Имената на авторите от БАН са показани с удебелен шрифт.Включени са само статии, в които е даден адресът на съответното структурно звено на БАН. Част от статиите (29) са публикувани в резултат на широко международно сътрудничество и са с повече от 50 съавтора, като в тези случаи не са изписани имената на всички съавтори.

Вижте списък с публикации pdfтук

16.01.2017

pdf16.01.2017

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН обявява конкурси за академични длъжности

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява конкурси за академични длъжности по професионално направление 4.3. Биологични науки за: професор по 01.06.10 Биохимия (невропатобиохимия) за нуждите на секция „Експериментална морфология“; доцент по 01.06.26 по Морфология за нуждите на секция „Експериментална морфология“.

Двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр.10 от 5.02.2016 стр.150.

Документи се подават на адрес: София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25, ет. 3, стая 302, тел.: 02/9792773.

Институтът за държавата и правото при БАН проведе Шеста национална конференция на докторантите в областта на правните науки

IMG 4718

Прочети още...

08.01.2016

pdf08.01.2016