facebook

Новини

РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА СПИСЪКА НА НОВОИЗБРАНИТЕ ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИ:

 

Zgrada BAN 145 copy copy copy

 14.01.2015

 

 

Отделение „Природо-математически науки“

 • Направление „Математически науки

Чл.-кор. Стефан Петров Иванов

Чл.-кор. Светозар Димитров Маргенов

 

 •  Направление „Физически науки”

Чл.-кор. Николай Витанов Витанов  

Чл.-кор. Емил Рафаелов Нисимов

 

 • Направление „Химически науки”  

Чл.-кор. Вася Стефанова Банкова

 

 • Направление „Науки за Земята”

 Чл.-кор. Костадин Ганчев Ганев

 

Отделение „Инженерни науки”

Чл.-кор.   Христо Иванов Белоев

Чл.-кор.  Петър Стефанов Гецов

Чл.-кор.   Владко  Тодоров Панайотов

Чл.-кор.  Стефан  Тодоров Хаджитодоров

 

Отделение „Биологически науки“

Чл.-кор. Драга Иванова Тончева

Чл.-кор. Илза Константинова Пъжева

 

Отделение „Медицински науки“

 •  Направление „Предклинична медицина“

Чл.-кор. Стефан Стоилов Костянев

Чл.-кор. Иван Гергов Митов

 

 • Направление „Клинична медицина“

Чл.-кор. Григор Ангелов Горчев

Чл.-кор. Николай Кирилов Петров  

Чл.-кор. Чавдар Крумов Славов

Чл.-кор. Лъчезар Динчов Трайков

 

Отделение „Хуманитарни и обществени науки“

 

 • Направление „Филологически науки“

Чл.-кор. Стоян Панайотов Буров

 

 • Направление „Исторически науки“

Чл.-кор. Васил Атанасов Николов

 

 • Направление „Философски  науки“

Чл.-кор. Ангел Стефанов Стефанов

 

Отделение „Изкуство и изкуствознание“

 

 • Направление „Творци на изкуството”

Чл.-кор. Андрей Леон Даниел

Чл.-кор. Пламен Маринов Марков

 

 • Направление „Изкуствознание”

Чл.-кор. Иванка Йорданова Гергова

 

Отделение „Аграрни и лесовъдни науки”

Чл.-кор. Стефан Георгиев Драгоев

Чл.-кор. Пламен Борисов Мирчев

Чл.-кор. Христо Миладинов Найденски

Чл.-кор. Атанас Иванов Павлов


Във връзка с обявения във в-к „Преса” от 20 август 2014 г., електронния сайт на Академията и писма до ръководствата на университети и научни организации, конкурс за избор на член-кореспонденти (дописни членове) на БАН, на основание чл. 6 от Правилника за избиране на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на БАН,

БАН обявява допуснатите участници в конкурса. pdfВижте повече

Списък на допуснатите участници и техните биографии по направления:

 1. Природоматематически науки
 2. Инженерни науки
 3. Биологически науки
 4. Медицински науки
 5. Хуманитарни и обществени науки
 6. Изкуство и изкуствознание
 7. Аграрни и лесовъдни науки

Списък с документи:

1. Личен формуляр-образец с приложен Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС №125 от 24.06.2002 г. -pdfЛичен Образец иpdfКласификатор;

2. Критерии за оценка на кандидатите за член-кореспонденти на БАН - pdfКритерии;

3. Справка „Статистически данни на кандидатите в конкурса за избор на член-кореспонденти” - pdfСтатистически данни

4. Списък на техническите секретари по отделения, които ще приемат документите на кандидатите (с посочен адрес и място на предаване на документите на кандидатите, както и телефон за връзка с тях) - pdfТехнически секретари;

ПРАВИЛНИК за избиране на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на БАН 

Обява от 20.08.2014 -pdfОбява