facebook

Новини

Kонкурс за избор на академици и член-кореспонденти на БАН - ПРАВИЛНИК и КРИТЕРИИ

Kонкурс за избор на академици и член-кореспонденти на БАН - ПРАВИЛНИК и КРИТЕРИИ

Българската академия на науките
на основание чл. 7 от Закона за БАН и чл. 52 от Устава на БАН

О Б Я В Я В А
конкурс за избор на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на БАН, както следва:

І. За академици:
Математически науки – 1 място; Физически науки - 1 място; Инженерни науки – 2 места; Биологически науки – 1 място; Медицински науки (Предклинична медицина – 1 място и Клинична медицина – 1 място); Обществени науки – 1 място; Творци на изкуството – 2 места.

ІІ. За член-кореспонденти:
Математически науки – 2 места; Физически науки – 1 място; Химически науки – 2 места; Науки за Земята – 2 места; Инженерни науки (в направленията: енергетика и енергийна ефективност; строителни и транспортни технологии; интелигентни инженерни системи за проектиране и управление и др.) - 3 места; Биологически науки – 2 места; Медицински науки (Предклинична медицина – 1 място, Клинична медицина – 2 места и Дентална медицина – 1 място); Философски науки – 1 място; Исторически науки - 1 място; Творци на изкуството – 1 място и Изкуствознание – 1 място.


Съгласно чл. 4, ал. 1 от Правилника за избиране на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на БАН (утвърден от Събранието на академиците и член-кореспондентите на 19.12.2011 г. и на 05.04.2012 г., съгласно чл. 53, т. 1 от Устава на БАН и на основание чл. 7 от Закона за БАН) предложения за участие в конкурса за академици и член-кореспонденти могат да правят: група академици (не по-малка от 4 души, от които поне двама са от областта на конкурса); Управителният съвет на БАН и Управителният съвет на Селскостопанската академия; научните съвети на всички научни организации в страната; академическите и факултетските съвети на висшите учебни заведения в страната; централните ръководства на научните и творческите съюзи.


Съгласно чл. 2, ал. 1 на Правилника за избиране на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) в конкурса могат да участват само лица с присъдена научна степен „Доктор на науките”. Съгласно същия Правилник чл. 2, ал. 3 в конкурса за член-кореспонденти могат да участват лица, които към датата на обявяване на конкурса не са навършили пенсионна възраст (65 години).


Предложенията за избиране на академици и член-кореспонденти на БАН трябва да съдържат: протокол от заседанието на органа, който номинира кандидата и мотивиран доклад за неговите постижения. Предложенията трябва да постъпят в деловодството на Централно управление на БАН, стая № 116 , не по-късно от един месец след датата на публикуване на тази обява. Предложенията се предават или изпращат в запечатaн плик с надпис „За конкурса за академици и член-кореспонденти (2012 г.)” на адрес: Българска академия на науките – Централно управление, София – 1040, ул. „15-ти ноември” № 1, стая № 116 (за справки: тел. 986-24-58).


Не по-късно от две седмици след изтичане на крайния срок за подаване на предложенията Управителният съвет на БАН ще обнародва в столичен всекидневник и на електронната страница на БАН имената на предложените кандидати и кой ги е номинирал.

(Обявата е публикувана във в-к „Труд” от 17.04.2012 г.)

ПРАВИЛНИК

KРИТЕРИИ