facebook

Новини

О Т Ч Е Т НА СЪБРАНИЕТО НА АКАДЕМИЦИТЕ И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИТЕ НА БАН (САЧК) ЗА 2011 г.

О Т Ч Е Т
НА СЪБРАНИЕТО НА АКАДЕМИЦИТЕ И
ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИТЕ НА БАН (САЧК) ЗА 2011 г.
(Резюме)

Отчетната 2011 г. беше отново трудна за Академията, както във финансово отношение, така и във връзка с опитите да се уронва престижа ни като най-голяма, най-стара и най-мощна научна институция в страната. Благодарение на съвместните усилия на колегите от цялата Академия, на Ръководството на БАН и не на последно място на членовете на САЧК, които проведоха две срещи с министъра на образованието, младежта и науката проф. Сергей Игнатов, Законопроектът за БАН, който ни поставяше в изключително тежко положение, беше изтеглен от Народното събрание от премиера Борисов. В кратък срок беше подготвен нов Законопроект с участието и на колеги от САЧК като част от нашите предложения, направени на две заседания на нашето събрание, бяха взети пред вид, а акад. Съботинов, акад. Юхновски и акад. Сгурев взеха пряко участие в подготовката и обсъждането на Законопроекта в Парламентарната комисия по образование и наука и въпросите на младежта и спорта. Народното събрание прие този проект, който – най-важното - запази цялостта на Академията.
През годината се извършиха някои структурни промени в нашето Събрание. На 01.06.2011 г. САЧК гласува и прие разделянето на:
1. Отделението за природо-математически и инженерни науки две отделения: Отделение за природо-математически науки и Отделение за инженерни науки.
2. Отделението за биологически, медицински и аграрни науки на две отделения: Отделение за биологични науки и Отделение за медицински науки.

Така броят на отделенията в САЧК стана шест.
Общият брой на академиците и член-кореспондентите в края на 2011 г. е 139 души, от които академиците са 58 и член-кореспондентите 81. Работещи са 45 души, от които в БАН – 28 души, в други научни организации (СУ „Кл.Охридски”, Технически университет - София, Медицински университет - София и др.) – 13 души, а 4 души пребивават трайно в чужбина. Пенсионираните академици и член-кореспонденти са 94 души, от които 44 академици и 50 член-кореспонденти, което представлява 69 % от целия състав на САЧК. Броят на академиците и член-кореспондентите по Отделения е както следва:
1. Отделението за Природо-Математически Науки се състои от 22 академика и 30 член-кореспондента.
2. Отделението за Инженерни Науки се състои от 6 академика и 11 член-кореспондента.
3. Отделението за Биологични Науки се състои от 9 академика и 10 член-кореспондента.
4. Отделението за Медицински Науки се състои от 5 академика и 7 член-кореспондента.
5. Отделение за Хуманитарни и Обществени Науки се състои от 8 академика и 18 член-кореспондента.
6. Отделението за Изкуство и Изкуствознание се състои от 8 академика и 5 член-кореспондента.

През тази година бяха проведени 9 общи заседания на САЧК. Заседанията на Отделенията се провеждаха ежемесечно по определен график. Две от заседанията на САЧК бяха посветени на обсъждане на проекта за оттегления Закон за БАН, като на второто от тях присъства Министър проф. Сергей Игнатов. На друго заседание беше проведено предварително обсъждане на проекта за Стратегия за научните изследвания. На едно от заседанията имахме удоволствието да присъстваме на връчването на златен Почетен знак - първа степен на Министерство на здравеопазването на акад. Николай Попов за неговият теоретичен и практически принос за развитието на българската стоматология и по повод неговата 75-годишнина.
През 2011 г. завършихме работата по изработване на нов Правилник за избор на академици и член-кореспонденти. Избраната от САЧК комисия в състав: акад. Ячко Иванов, акад. Васил Големански и акад. Александър Попов се съобрази с предложенията, направени от отделенията и на заседанията на САЧК и в края на годината Правилникът беше приет. Основната идея на новия Правилник е облекчаване и съкращаване на процедурата за избор и създаване на възможност за подмладяване на състава на САЧК.
Общоакадемичният семинар „Актуални проблеми на науката” с ръководител акад. Никола Попов е провел 9 сбирки, брой който е почти двойно по-голям от броя на сбирките, проведени през 2010 година. Лекции изнесаха академиците Васил Гюзелев, Константин Косев, Тодор Николов, Ангел Гълъбов и член-кореспондентите Любен Димитров, Георги Младенов, Атанас Ковачев, Чавдар Руменин. Всички лекции бяха посрещнати с голям интерес. Академик Валери Петров представи пред семинара свои стихове, които предизвикаха заслужен интерес и възхищение.
Членовете на САЧК участваха много активно в научноизследователската и научноприложната дейности на БАН и ВУ, обучаваха студенти и докторанти, изнасяха лекции пред обществеността, съставяха екпертни оценки и т.н. През 2011 г. те са публикували общо около 400 научни статии, 58 монографии и други книги, 143 научно-популярни статии, участвали са в изпълнението на 134 проекта, огромната част от които са международни и са донесли приходи от около 6.5 милиона лева, изнесли са 323 доклада на конференции, включително на особено престижни международни такива, представили са 52 патента, участвали са в над 150 журита, където са представили 177 рецензии по процедури, третирани от Закона за развитие на академичния състав в Република България и са написали 273 рецензии с друг характер, участвали са в около 65 научни съвета, представили са 190 експертизи и мнения за държавни, научни, фирмени и др. институции, участвали са в около 75 редакционни колегии, представят БАН и страната в 203 влиятелни научни международни организации и в 40 програмни и организационни комитети (тук се откроява акад. В.Гюзелев като президент и на член-кор. А.Джурова като вицепрезидент на организационния комитет на ХХІІ международен конгрес за византийски изследвания). В дейноста на колегите от Отделението „Изкуство и изкуствознание”, при които има обяснима специфика, характеризиращите я показатели са по-различни – те са изнесли 40 концерта, представили са 15 изложби, имат авторски музикални произведения, диригентска и кураторска дейност на изложби с 10 участия, реализирали са 6 филма, провели са 42 срещи с читатели на техни произведения. Статиите и книгите, които са написали през годината колегите от това отделение, са включени в общия брой на тези параметри, посочен по-горе. Много членове на САЧК имаха значителна преподавателска дейност - общо в рамките на 5860 часа, ръководиха 107 докторанти и голям брой специализанти и дипломанти.
В САЧК има един министър (чл.кор. Вежди Рашидов), председател на БАН (акад. Никола Съботинов), двама заместник председатели на БАН (акад. Александър Попов и чл.-кор. Атанас Атанасов), 3 членове на Съвета на настоятелите на БАН (акад. Никола Съботинов, акад. Иван Юхновски и член-кор. Дамян Дамянов), председател и зам.председател на ОС на БАН (Член-кор. Стефан Воденичаров и акад. Ангел Гълъбов), много членове на чуждестранни академии на науките, председател на Асоциацията на византинистите имедиавистите в България (акад. Васил Гюзелев), председател на Българското историческо дружество (акад. Георги Марков), почетен председател на Международното социолингвистическо дружество (акад. Михаил Виденов), председател на Славянското дружество в България (акад. Никола Попов), директор на Центъра за стратегически изследвания (член-кор. Александър Лилов), директор на Тракийския научен институт (член-кор. Васил Проданов), президент на фондация „Човещина” (член-кор. Любен Димитров), 8 директори на звена в БАН, конституционен съдия (член-кор. Цанка Цанкова), председател на СУБ (член-кор Дамян Дамянов), председател на Съюза на физиците в България (акад. Александър Петров), председател на Федерацията на научнотехническите съюзи (акад. Васил Сгурев), председател на Научнотехническия съюз на строителите (акад. Ячко Иванов), зам. председател на Фондация ”Св.св Кирил и Методий” (акад. Светлин Русев), председател на Фондация „България завинаги” и Фондация „Гласовете ви чувам” (акад. Антон Дончев), председател на Фондация „Елена и Иван Дуйчеви” (член-кор. Аксиния Джурова), директор на Център за зрение „Акад. Пашев” (акад. Петя Василева), председател на АгроБиоТехПарк (акад. Атанас Атанасов), председател и зам.председател на Българската национална академия по медицина (член-кор. Владимир Овчаров и акад. Ангел Гълъбов), председател на Българската асоциация по орална имплантология (акад. Николай Попов), член на Изпълнителното бюро на Съвета на директорите на Институтите „Пастьор” (акад. Ангел Гълъбов), президент на Балканската екологична федерация (акад. Александър Александров), няколко декани на факултети на ВУ, 14 членове на ОС на БАН, 4 членове на УС на БАН, председатели на национални комитети и дружества и т.н.
Членове на САЧК през годината получиха много престижни награди, между които „Почетния знак на синя лента” на СУ „Кл. Охридски” за акад. Д. Ексерова, „Плакет за заслуги” от КИИП за акад. И. Бручев, Почетния знак на БАН „Марин Дринов” на лента за акад. П. Попиванов по повод за 65-годишния му юбилей, Почетна грамота за монографията „Наноелектроника” в две части, издадена в Киев на руски език, за чл.-кор. Г. Младенов, Наградата за наука „Питагор” и на Златна значка „Проф. Асен Златаров” на ФНТС за чл.-кор. Д. Цалев, “Златен почетен медал” на Министерство на Здравеопазването и юбилейни плакети по случай 100 години от създаването на Съюза на българските зъболекари и Съюза на българските зъботехници за акад. Н.Попов, почетни награди от Черноморското офталмологично дружество, Юго-източното офталмологично дружество и Гръцкото офталмологично дружество за акад. П.Василева, Почетен знак “Signum laudis” на Медицински Университет в гр. Варна по случай 50 годишнината от основаването му за акад. Е.Головински и за член- кореспондентите А.Косев, М.Власковска, Д.Дамянов и Р.Радомиров, специална награда „Сирак Скитник” от Българско национално радио по повод 50-годишнината от създаването на Детския радио хор за акад. Хр.Недялков, Голямата награда „Вера” на Световното изложение по изкуство за чл.-кор. В.Рашидов. Акад. А.Атанасов стана носител на званието “Doctor honoris causa” на Румънската академия за аграрни науки.
Акад. А.Гълъбов е получил “Благодарствено писмо” за отличната организация на проведения през м. май в София Световен форум на Международната организация по антивирусни изследвания. Акад. Б. Петрунов беше удостоен през 2011 г като първи Почетент член на Българското дружество по превантивна медицина.
През 2011 г. продължи формирането на създадения в края на 2010 г. от членовете на САЧК, които не заемат щатна длъжност, фонд за подпомагане на млади учени до 35 годишна възраст, работещи в БАН. Ще припомня, че средствата от този фонд се разпределят по предложение на директорите на самостоятелните научни звена на Академията между млади учени, отговарящи на споменатото вече условие – да не са по-възрастни от 35 години, брутна заплата под 600 лева и участие в поне 4 публикации в престижни издания за учените до 35 години или в поне 2 такива публикации за учените до 30 години. През годината във формирането на фонда участваха 34 академици и 36 член-кореспонденти. Събрани бяха 270 320 лева, които бяха разпределени между около 250 млади учени (цифрата е приблизителна поради факта, че някои млади учени отпадаха в течение на годината поради навършване на години, а други бяха влючени допълнително след изработването на необходимия брой публикации). В зависимост от постъпленията във фонда на всеки от одобрените млади учени бяха предоставяни средства в размер на 125 лева месечно, по равно на всички. Инициативата на членовете на САЧК се приема с голяма благодарност от младите учени в БАН.
С цялостната си дейност академиците и член-кореспондентите на БАН са допринесли изключително много за утвърждаване на престижа на българските учени и българската наука у нас и в чужбина през 2011 г.

Пълен текст на Отчета на САЧК