facebook

Управителен съвет

Управителен съвет на БАН 


Акад. Юлиан РЕВАЛСКИ Председател на БАН
Чл.-кор. Васил НИКОЛОВ Заместник - председател на БАН
Чл.-кор. Константин ХАДЖИИВАНОВ Заместник - председател на БАН
Чл.-кор. Костадин ГАНЕВ Заместник - председател на БАН
Проф. Евдокия ПАШЕВА Главен научен секретар
Проф. Емил Маноах  Научен секретар
Доц. Оля СТОИЛОВА       Научен секретар
Проф. Димитър ИВАНОВ Научен секретар
Проф. дбн Нина Атанасова Научен секретар
Проф. дгн Кристалина Стойкова Научен секретар
Доц. Йоана СПАСОВА-ДИКОВА  Научен секретар
 Проф. дфн Севдалина Димитрова  Научен секретар
Доц. Ергюл Реджеб Научен секретар
Проф. Евгения СТОИМЕНОВА Институт по математика и информатика
Проф.Сия ЛОЗАНОВА Институт по системно инженерство и роботика
Чл.кор. Чавдар СТОЯНОВ Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика
Проф. Радостина СТОЯНОВА Институт по обща и неорганична химия
 Проф. Тамара ПЕТКОВА Институт по електрохимия и енергийни системи
Проф. Ирен БЕЛЧЕВА Институт по невробиология
Чл.кор. Илза ПЪЖЕВА Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
Проф. Любомир СТОИЛОВ Институт по физиология на растенията и генетика
Проф. Георги МАРКОВ Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
Доц. Екатерина БОРИСОВА Институт по електроника
Проф. Радка ИЛЕВА Институт за икономически изследвания
Проф. Кристалина СТОЙКОВА  Геологически институт
Проф. Валери СПИРИДОНОВ Национален институт по метеорология и хидрология
Доц. Васил ПОПОВ Институт по астрономия с Национална астрономическа oбсерватория
Проф. Димитър ТЕОДОСИЕВ Институт за космически изследвания и технологии
Чл.кор. Васил НИКОЛОВ    Национален археологически институт с музей
Проф. Максим СТАМЕНОВ Институт за български език
Доц. Людмила ИВАНЧЕВА Институт за изследване на обществата и знанието

Разширен състав на Управителния съвет на БАН


Председател на ОС на БАН  проф. дхн. Евелина Славчева
Председател на Съюза на учените в България
Председател на Съвета на ректорите Чл.-кор. д-р Ваньо МИТЕВ
Ректор на СУ “Св. Кл. Охридски” Чл.-кор. дин Иван ИЛЧЕВ
Председател на Българска стопанска камара г-н Божидар ДАНЕВ
Зам. министър на финансите, отговарящ за 
бюджетните организации


 

Кмет на град София г-жа Йорданка ФАНДЪКОВА

Консултативни научни съвети (КНС) по направления


І. „Информационни и комуникационни науки и технологии“

ІІ. „Енергийни ресурси и енергийна ефективност ”

ІІІ. Нанонауки, нови материали и технологии

IV. „Бомедицина и качество на живот“

V.  „Биоразнообразие, биоресурси и екология“

VI. Климатични промени, рискове и природни ресурси

VII. Направление „Астрономия, космически изследвания и технологии“ 
VIII. Културно историческо наследство и национална идентичност 

IX. Човек и общество

Проблемни съвети


 НОВИ МАТЕРИАЛИ, НАНОТЕХНОЛОГИИ И СЪВРЕМЕННИ ФИЗИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ 

 ИНФОРМЦОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

 БИОИКОНОМИКА, БИОТЕХНОЛОГИИ И ХРАНИ 

 EКОЛОГИЯ, БИОРАЗНООБРАЗИЕ И БИОРЕСУРСИ 

 МЕДИКО-БИОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТА 

 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, РИСКОВЕ И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ 

 КОСМИЧЕСКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

 СИГУРНОСТ 

 КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ  

 ИКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО, ОСНОВАНИ НА ЗНАНИЕТО