facebook

Писмо на БАН до „Енерго-Про Мрежи” АД във връзка с чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП във връзка с подготовка на процедура на договаряне по Закона за обществените поръчки с предмет: "Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до разпределителната и електропреносна мрежи, както и пренос на електроенергия през тях за нуждите на обект на БАН в гр. Варна".

Писмо на БАН до „Енерго-Про Мрежи” АД във връзка с чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП във връзка
с подготовка на процедура на договаряне по Закона за обществените поръчки с предмет:
"Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до
разпределителната и електропреносна мрежи, както и пренос на електроенергия през тях
за нуждите на обект на БАН в гр. Варна".

Публикувано на 20.03.2017 г. в 14:55 часа.