facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2014 г.

Публична покана ID номер в Портала за обществените поръчки 9030521 от 13.06.2014 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а" от ЗОП с предмет: “Ремонт на помещения в бл. 26Б на БАН, бул.“Цариградско шосе“ № 125, гр. София”.

Преписка идентиф. номер ПП-6-2014.

Дата на създаване: 13 Юни 2014 г.

Срок за получаване на офертите: 23.06.2014 г. (понеделник) 17:30 часа.

Публикувано на 13.06.2014.

 

Публична покана ID номер 9030521 от 13.06.2014 г. – docWord

Документация към публичната покана ID номер 9030521 - docWord

Количествена сметка 9030521 – Приложение 1.1 – xlsExcel

Разяснение по Публична покана ID номер 9030521 от 13.06.2014 г. - docWord.

Подписан договор - pdfДоговор

Приложение №1 към договора - docWord

Приложение №2 към договора - pdfPDF

Приложението към Ценовата оферта на Изпълнителя с Попълнени количествено-стойностни сметки за изпълнение на поръчката с единични цени и обща цена в лева без ДДС не е публикувано в Интернет на основание търговска тайна – чл. 37, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията и чл. 22б, ал. 2 от ЗОП - чувствителна търговска информация.

 

Информация за датата и основанието за приключване на договора.docИнформация

публикувано на 18.09.2014 г. в 19:07 часа.

Извършени плащания по договора към 31.10.2014 г. - docПлащания

публикувано на 10.11.2014 г. в 15:52 часа.

docИзвършени плащания по договора през периода 01.12.2015 г. – 15.12.2015 г.

Публикувано на 21.12.2015 г. в 17:15 часа.