facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Повишаване ефективността на получаване на етанол за целите на производство на био-горива
 • Ръководител Доц. д-р Мая Игнатова
 • Телефон 870-04-71
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Повишаване ефективността на получаване на етанол за целите на производство на био-горива
 • Договор номер ДТК 02-27/17.12.2009
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Други участници УХТ-Пловдив
 • Трансфери от други организации и звена 150000 от ИУСИ-БАН

Additional Info

 • Име Изграждане и устойчиво развитие на научен потенциал в областта на създаването на нови материали, в т.ч. и на наноматериали
 • Ръководител ст.н.с. Георги Райчевски, Институт по Физикохимия
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Изграждане и устойчиво развитие на научен потенциал в областта на създаването на нови материали, в т.ч. и на наноматериали
 • Договор номер BG051PO001/07/3.3-02
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2010 г.
 • Координатор ст.н.с. ІІ ст. д-р Румен Янков
 • Програма Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени

Additional Info

 • Име Център за компетентост по симулация и бизнес процеси
 • Ръководител проф. дмн Н. Попиванов - СУ
 • Телефон 816-15-32
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Център за компетентост по симулация и бизнес процеси
 • Договор номер DО-02-75/2008
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2012 г.
 • Стойност на договора 500 000 лв
 • Други участници СУ, Интерконсулт България (ICB)

Additional Info

 • Име Идентификация, мрежова анотация и моделиране на ролята на микро-РНК в злокачествени тумори на човек
 • Ръководител доц. д-р В. Петров
 • Телефон 979-64-43
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Идентификация, мрежова анотация и моделиране на ролята на микро-РНК в злокачествени тумори на човек
 • Договор номер ДО-23/05.3.2009
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2010 г.
 • Стойност на договора 11 850 лв
 • Получени средства 5 925 лв
 • Други участници Max-Plank Institute, Berlin

Additional Info

 • Име ADOPTA: Платформа за адаптивно технологично-подпомогнато обучение с игрови елементи
 • Ръководител доц. д-р Боян Бончев
 • Тема на проекта ADOPTA: Платформа за адаптивно технологично-подпомогнато обучение с игрови елементи
 • Договор номер D002/155
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Други участници СУ
 • Координатор н.с. Сергей Върбанов - участник

Additional Info

 • Име Умна книга
 • Тема на проекта Умна книга
 • Договор номер ДВУ-111/2009
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Други участници СУ, ИМИ-БАН
 • Координатор ст.н.с. д-р Александър Григоров - участник

Additional Info

 • Име Динамични онтологии в многоагентни информационни и управляващи системи
 • Тема на проекта Динамични онтологии в многоагентни информационни и управляващи системи
 • Договор номер ВУ-ТН-204/2006
 • Период на изпълнение от... 1.1.2006 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Други участници СУ
 • Координатор ст.н.с. д-р Александър Григоров - участник

Additional Info

 • Име Български периодични издания: сп. Сердика
 • Ръководител чл.-кор. В. Дренски
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Български периодични издания: сп. Сердика
 • Договор номер ДНП-02-3
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Получени средства 3 000 лв

Additional Info

 • Име Изследване на наномодифицирани сплави и тяхното приложение при леене
 • Ръководител Доц. В. Манолов
 • Телефон 4626-357
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Изследване на наномодифицирани сплави и тяхното приложение при леене
 • Договор номер МОН01/09/2.2
 • Период на изпълнение от... 2.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Стойност на договора 280 000 лв
 • Получени средства 70 000 лв

Additional Info

 • Име Изграждане на Център за антитерористични интелигентни системи
 • Ръководител чл.кор. Ст. Воденичаров
 • Телефон 4626-262
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Изграждане на Център за антитерористични интелигентни системи
 • Договор номер МОН01/ 09 / 5.1
 • Период на изпълнение от... 2.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Стойност на договора 600 000 лв
 • Получени средства 150 000 лв