facebook

БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ СТАРТИРА
„ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ДОКТОРАНТИ – 2017 г.“

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Да стимулира участието на млади учени и докторанти от БАН в научноизследователската работа чрез финансиране на научни проекти, разработващи нови и оригинални идеи в деветте научни направления на БАН.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Общ бюджет на конкурса – 2 000 000 лв. (целева субсидия съгласно ПМС № 347/08.12.2016 г.). Максималната сума за всеки отделен проект е 12 000 лв. Проектите са с продължителност 18 месеца. Ще бъдат финансирани на един етап, без междинно отчитане.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
Кандидатства се с научен проект, в който участват младият учен или докторант (ръководител на проекта) и негов научен консултант.
Изисквания към ръководителя на проекта (млад учен или докторант):
а) млад учен, на основен трудов договор в БАН, който да има:
- минимум шест месеца стаж в БАН към датата на изтичане на срока за подаване на проектните предложения;
- дата на дипломата за придобита първа образователно-квалификационна степен „магистър“ не по-ранна от 10 г. към датата на изтичане на срока за подаване на проектните предложения.
б) докторант, зачислен на редовна и задочна докторантура в звена на БАН, който е в срока на докторантурата (включително и този с утвърдено удължение в срок до 1 година).
Изисквания за научния консултант:
- да е на основен трудов договор в БАН;
- да притежава минимум ОНС „доктор“.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
•    Проектно предложение (формуляр по образец)
•    Приложения към проектното предложение:
- Приложение 1: Професионална биография на младия учен/докторанта;
- Приложение 2: Професионална биография на научния консултант;
- Приложение 3: Служебна бележка от звеното, удостоверяваща, че кандидати¬те отговарят на критериите за допустимост
- Приложение 4: Решение на Научния съвет на звеното за допускане на проекта за участие в програмата (свободен текст).
- Приложение 5: Декларация (свободен текст), че ръководителят на проекта не е ръководител на проект, финансиран от ФНИ по конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени – 2016 г.
Пълна информация за документите за кандидатстване е представена в текста на Програмата и формуляра на проектното предложение.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Документите за участие се подават в един екземпляр на хартиен и в два екземпляра на електронен носител в БАН-Администрация, ул. „15 ноември“ № 1, стая 107, от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч.

СРОКОВЕ
•    КРАЕН СРОК за подаване на проектните предложения: 16:00 часа на 10.05.2017 г. Проектните предложения, подадени след изтичане на крайния срок няма да бъдат разглеждани.
•    Рецензиране на проектите: до 12 юни 2017 г.
•    Обработване на рецензиите, класиране и обявяване на резултатите: 26–30 юни 2017 г.
•    Подписване на договор за финансиране: до две седмици след утвърждаване от УС на финансираните проекти (до 14 юли 2017 г.).
•    Първи транш с финансиране и старт на проекта: 1–7 август 2017 г.

ДОКУМЕНТИ КЪМ КОНКУРСА
•    pdfПълен текст на „Програма за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г.“
•    doc02_Проектно предложение.doc
•    pdfКарта за научна оценка на проектното предложение
•    docДоговор за финансиране

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
Въпроси по конкурсната процедура могат да бъдат задавани на представителите на Комисията за млади учени по научни направления, както следва:
1. Николай Николов - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
2. Виктор Боев - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
3. Росица Николова  - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
4. Иванка Цаковска - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
5. Гергана Василева - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
6. Мариан Върбанов - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
7. Георги Желев  - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
8. Валентина Ганева-Райчева - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
9. Валери Личев  - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Информацията ще бъде периодично обновявана.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

pdfПОСЛЕДНО ОБНОВЯВАНЕ - 27.04.2017 г.


 

Резултати от административната проверка на проектите по
Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г.

На 10 май 2017 г. изтече срокът за подаване на проектни предложения по Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г.  В едноседмичен срок Експертните комисии по деветте научни направления извършиха проверката за административно съответствие на проектите.

Подадени са общо 363 проектни предложения. Допуснати до рецензиране са 362 проектни предложения. Само едно отпада поради административно несъответствие.

Разпределение на броя на подадените и допуснати до рецензиране проектни предложения по научни направления може да намерите в следния pdfфайл.