facebook

Обяви и конкурси

Конкурси за главен асистент в секции „QSAR и молекулно моделиране“ и „Електроиндуцирани и адхезивни свойства“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
26 Май 2017
Научно сътрудничество между БАН и Азербайджанската национална академия на науките (АНАН) за периода 2018 – 2020 г.
26 Май 2017
Институтът за гората при БАН обявява конкурс за „доцент“
25 Май 2017
Публична защита на Соня Димитрова Узунова в Института по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ - БАН
15 Май 2017
Защита на дисертационен труд на Любомир Владимиров Андреев в ИМИ - БАН
10 Май 2017
Защита на дисертационен труд на Мартин Петров Маринов в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН
05 Май 2017
Защита на дисертационен труд на Ваня Красимирова Георгиева в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
27 Април 2017
Публична защита на Стефан Илиев Каратодоров в Института по физика на твърдото тяло при БАН
27 Април 2017
Защита на дисертация на Петьо Венев Кръстев в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН
25 Април 2017
Публична защита на Александър Кирилов Александров в Института по информационни и комуникационни технологии
25 Април 2017
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Ръководител група „Бюджетно финансиране” в отдел „Бюджетно финансиране и счетоводна дейност”
25 Април 2017
Конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН с единствен кандидат доц. Румяна Цонева
24 Април 2017
Конкурс за заемане на академична длъжност в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория - БАН
21 Април 2017
Публична защита на Младен Светославов Савов в Института по математика и информатика - БАН
19 Април 2017
Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в Институт по електрохимия и енергийни системи
18 Април 2017
Институтът електроника при БАН обявява конкурс за доцент
10 Април 2017
Институтът електроника - БАН обявява конкурс за главен асистент
10 Април 2017
Публична защита на дисерта­ционен труд „Науковедски модел на интелигентното предприятие“ на Владимир Манолов – свободен докторант в ИИОЗ-БАН
10 Април 2017
Публична защита на Красимир Димитров Миланов в Института по математика и информатика на БАН
28 Март 2017
Заседание на Научно жури за присъждане на академична длъжност „доцент” на гл. асистент д-р Любомир Христов Илиев в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН
27 Март 2017
Заседание на Научно жури за присъждане на академична длъжност „доцент” в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН на гл. асистент д-р Стоянка Петрова Пенева
27 Март 2017
Публична защита на дисертационния труд за придобиване на научната и образователна степен „Доктор ” на Андрей Бобев, Кирило-Методиевски научен център при БАН
22 Март 2017
Защита на дисертационен труд в Института по биофизика и биомедицинско инженерство - БАН
21 Март 2017
Институтът по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” - БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент”
21 Март 2017
Институтът за български език “Проф. Любомир Андрейчин” при БАН обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент
21 Март 2017
Институтът по физикохимия - БАН обявява рецензиите и становищата по конкурс за академична длъжност „професор“
21 Март 2017
Конкурс за професор в секция „Обработка на биомедицински сигнали и данни“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство - БАН
20 Март 2017
Защита на дисертационен труд на ас. Георги Георгиев Кошинчанов в Национален институт по метеорология и хидрология при БАН
17 Март 2017
Институтът за етнология фолклористика с Етнографски музей – БАН обявява рецензиите и становищата по конкурса за заемане на академична длъжност “доцент”
15 Март 2017
Публична защита на дисертационен труд на Станислав Димитров Димитров в Института по информационни и комуникационни технологии
15 Март 2017