facebook

Обяви и конкурси

Конкурс за заемане на академична длъжност в Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” - БАН
20 Юли 2017
Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН обявява два конкурса за професори
18 Юли 2017
Публикуване на документи във връзка с конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
10 Юли 2017
Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор” на ас. Нели Димитрова Божкова
10 Юли 2017
Защита на дисертационен труд в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
10 Юли 2017
Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в Институт по електрохимия и енергийни системи
07 Юли 2017
Защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор” в ИИХ - БАН
05 Юли 2017
Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин” при БАН – София обявява два конкурса за главен асистент
04 Юли 2017
Oткрито заседание на журито за защита на дисертационен труд „Натриеви интеркалационни оксиди като катодни материали за екологични йонни батерии” на Мария Калъпсъзова, редовен докторант в ИОНХ при БАН
03 Юли 2017
Открито заседание на жури за защита на дисертационен труд в ИОНХ-БАН
30 Юни 2017
Защита на дисертационен труд на редовен докторант Зорница Тодорова в ИП - БАН
30 Юни 2017
Институтът за държавата и правото обявява рецензиите и становищата по конкурса за заемане на академична длъжност „доцент“
29 Юни 2017
Институтът за държавата и правото обявява рецензиите и становищата по конкурса за заемане на академична длъжност „доцент“
29 Юни 2017
Защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор” в ИЕЕС - БАН
23 Юни 2017
Oткрито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд „Получаване и изследване на нано-композитни полимерни слоеве: нови материали с приложение в медицината“ на Тодор Хиков, ИФТТ – БАН
21 Юни 2017
Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН обявява защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен “доктор на науките” на доц. д-р Мариян Станиславов Станишков
21 Юни 2017
Открито заседание за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в Института за икономически изследвания - БАН
20 Юни 2017
Обучение за подготовка на проекти за индивидуални стипендии Мария Скл.-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“
19 Юни 2017
Защита на дисертационен труд на редовен докторант Даниела Христова Вировска в ИП - БАН
14 Юни 2017
Открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд “Управление на производството на блага във виртуална общност” на Тодор Брънзов, ИМИ-БАН
14 Юни 2017
Защита на дисертационен труд на Поликсени Арапи в ИМИ - БАН
12 Юни 2017
БАН обявява свободна позиция за длъжността експерт „Връзки с обществеността”
08 Юни 2017
Конкурси за главен асистент в секции „QSAR и молекулно моделиране“ и „Електроиндуцирани и адхезивни свойства“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
26 Май 2017
Научно сътрудничество между БАН и Азербайджанската национална академия на науките (АНАН) за периода 2018 – 2020 г.
26 Май 2017
Институтът за гората при БАН обявява конкурс за „доцент“
25 Май 2017
Публична защита на Соня Димитрова Узунова в Института по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ - БАН
15 Май 2017
Защита на дисертационен труд на Любомир Владимиров Андреев в ИМИ - БАН
10 Май 2017
Защита на дисертационен труд на Мартин Петров Маринов в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН
05 Май 2017
Защита на дисертационен труд на Ваня Красимирова Георгиева в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
27 Април 2017
Публична защита на Стефан Илиев Каратодоров в Института по физика на твърдото тяло при БАН
27 Април 2017