facebook

Приети документи

Решения относно изпълнение на делегираните бюджети взети на 47-то заседание на 5-то ОС

На 47-то си заседание, проведено на 27.10.2010 г., Общото събрание на БАН, по точка „Взимане на решения за стриктно изпълнение на делегираните бюджети за ІІ-то полугодие на 2010 г.” взе следните решения:

1. Корекции на бюджетите на самостоятелните научни звена на БАН във връзка с пенсиониране на служители на звената се правят само за чл. 222 от КТ, обещетенията за неизползван отпуск по чл. 224 от КТ остават за сметка на СНЗ.

2. Директорите на звената, които превишат разходите от субсидията, да носят административна отговорност пред Управителния съвет на БАН, включително и прекратяване на мандата им.