pdfПроцедура за избор на Председател на БАН май - юни `2012 г.

pdfПроект на БАН за "Закон за научните степени и звания" (приет на 13-то заседание на ОС на 09.02.2009 г.)

pdfУстав на Българската академия на науките

pdfПроцедура за избор на Председател на БАН приета от 6-то ОС

pdfПравилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН

pdfПравила за провеждане на избор на директори на самостоятелни звена на БАН

pdfДекларация за сътрудничество на структурите на бившата ДС

pdfПравила за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи от самостоятелните звена на БАН

pdfПравила за работа на Общото събрание на БАН

pdfПравилник за избиране на академици (действителни членове) и член- кореспонденти (дописни членове) на БАН

pdfПравилник за избиране на почетни членове на БАН

pdfПравилник за избиране на чуждестранни членове на БАН

pdfСтатут за присъждане на почетното звание доктор хонорис кауза на БАН

pdfСтатут на Почетния знак на БАН “Марин Дринов”

pdfПочетен знак “За заслуги към Българската академия на науките”

pdfСтатут на “Награда на БАН за журналисти”

pdfПроцедура за прилагане на закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПРКИ) в Българската академия на науките

pdfПравилник за определяне на условията и реда на настаняване на служители в жилищния фонд на БАН

pdfПравила за ползването на недвижими имоти, собственост на Българската академия на науките, от самостоятелните й зена (Изменен с Решение на УС, Протокол № 15 от 26.10.2017 г.)

pdfПравилник за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи собственост на Българска академия на науките