facebook

Национален фонд „Научни изследвания"

fniЦелта на фонда е да подпомага участието на България в конкурсите на Седмата рамкова програма и да засили присъствието на академичната общност в големите научни програми и проекти по нея.

 

Национален фонд „Научни изследвания” (www.nsfb.net)

Целта на фонда е да подпомага участието на България в конкурсите на Седмата рамкова програма и да засили присъствието на академичната общност в големите научни програми и проекти по нея. За финансиране могат да кандидатстват научноизследователски колективи от държавни и частни научни организации и университети. Подават се проекти във всички научни области. Ръководители на проекти могат да бъдат утвърдени или млади учени, придобили докторска степен.

Предоставяне на национално съфинансиране за научни проекти по Седма рамкова програма на Европейската комисия:
І. Условия за кандидатстване

 1. Българската организация предоставя в Министерството на образованието и науката, Дирекция „Научни изследвания” искане по образец (Приложение1) относно национална подкрепа за изпълнение на научен проект, финансиран по Седмата рамкова програма на Европейската комисия;
 2. Прилага се сключеният по Седмата рамкова програма договор с Европейската комисия;
 3. Прилага се информация за общия бюджет на проекта и за финансирането на българския партньор по години и по видове дейности;
 4. Предоставя се финансова обосновка за националната контрибуция към проекта и видовете дейности, за които ще се разходват тези средства. (В случай, че за изпълнението на съответния проект се очаква собствено и/или външно финансиране, това следва да бъде отбелязано във финансовата обосновка).

Ако в даден успешен проект участват повече от една български организации, всяка от тях представя отделно искане, заедно с всички необходими документи. Може да се внесе един екземпляр от пълния текст на договора с Европейската комисия, но попълнените и подписани “GPF” форми и Grant agreement и “CPF” форми се представят за всеки партньор поотделно.

ІІ. Процедура
Националният координатор верифицира проекта и предоставя информация за него на ИС на Фонд „Научни изследвания” (Ф „НИ”).
Изпълнителният съвет на Ф „НИ” прецизира конкретния размер на съфинансирането, на базата на следните критерии:

 1. Размер на гранта за българския партньор от страна на Европейската комисия;
 2. Тип на институцията;
 3. Тип на провежданите изследвания и съответно максималните допустими интензитети на субсидиране, съгласно Рамката на Европейската комисия за държавна помощ за научно-изследователска дейност;
 4. Наличие на външни или собствени източници за финансиране;
 5. Общ брой учени и брой млади учени, ангажирани с изпълнението на проекта;
 6. Приложимия инструмент на финансиране от Европейската комисия;
 7. Видове дейност, за които ще се разходват средствата от съфинансирането;
 8. Агрегирана работна програма на българската организация, съдържаща фиксирани дейности, съответно остойностени, и източник на финансиране за всяка дейност;

Всички организации предоставят Декларация по образец (Приложение 2), за получени в последните 3 фискални години държавни помощи, ако е приложимо (когато една организация подава повече от един проект, не се налага подготвянето на отделни декларации, а се представя копие на оригиналния документ).
След положителното решение на Изпълнителния съвет на Ф „НИ” се сключва договор между Фонд „Научни изследвания” и организацията – бенефициент, като националната контрибуция се предоставя със същата периодичност, с която се извършват и преводите от страна на ЕК.

Актуални конкурси на Фонд „Научни изследвания”:

Конкурс за подготовка на научноизследователски проекти за участие на български учени в конкурсите на Седма рамкова програма на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности и на Програма COST за европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите (http://www.nsfb.net/?id=99)

Срок за подаване на предложенията: текущ.
Срок за определяне на бенефициентите: До два месеца след подаване на предложението; срок на изпълнение: до 6 месеца.

В конкурса могат да участват научни колективи от научни организации, висши училища, предприятия, които съфинансират  25 % от общата сума на проекта.

Изследователите могат да кандидатстват за дейности, свързани с подготовка на предложения по отворен конкурс за научни проекти във всички тематични области на Седмата рамкова програма и годишните конкурси на програмата COST.

По програма COST се финансират дейности само за подготовка на нови проекти, а не за включване към текущи акции.
Финансова подкрепа може да бъде поискана и за двата етапа на кандидатстване с проекти по Седмата рамкова  програма, там където това е предвидено като процедура и по програма COST, като за финансиране на втория етап средствата се лимитират в размер до 6 000 лв. и могат да бъдат изразходвани за командировки, консумативи, техническо оформление на проекта, отчисления за базовата организация, други разходи.

Задължително условие за признаване на разходите е наличието на подаден проект и приложен документ с входящ регистрационен номер на Европейската комисия за съответния конкурс на 7 рамкова програма или програмата COST.

Максимален размер на финансирането от Ф „НИ”: 8 000 лв.
Процент на съфинансиране: Предприятията осигуряват 25% съфинансиране на проекта.

Формулярите за кандидатстване на български и английски език са публикувани на интернет страницата на Ф „НИ” и се подават по електронен път на интернет страницата на Ф „НИ”, където е предоставена и инструкция за он-лайн кандидатстване. Останалите документи за кандидатстване и хартиено копие на формуляра за кандидатстване на български и английски език с оригинални подписи и печати се представят на адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 82, Фонд „Научни изследвания”.