facebook

Процедура за избор на директор на Лаборатория по телематика - БАН

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

открива процедура за избор на директор на Лаборатория по телематика - БАН

За директори на Академични специализирани звена /АЦЗ/ могат да се кандидатират лица по реда и условията (съгласно чл. 48, ал. 3 от Устава на БАН).

Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и академични длъжности, програма на кандидата за управление и развитие на академичното звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.

Краен срок за подаване на документите: 24 май 2017 г. 

Документите се подават в БАН-Администрация, ул. „15 ноември“ No 1, кабинет 234, тел. 979 5360  от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. 

pdf Правилата за провеждане на избори за директори на постоянни научни звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография и  pdfдекларацията за сътрудничество на структурите на ДС, се намират на страницата на БАН.


Процедура за избор на директор на Института по математика и информатика

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

открива процедура за избор на директор на Института по информатика и математика

За директори на постоянно научно звено могат да се кандидатират (съгласно чл. 42 , ал. 1 от Устава на БАН) хабилитирани учени, доктори на науките, член-кореспонденти (дописни членове) или академици (действителни членове), които се назначават въз основа на избор на основна работа в постоянното научно звено.

Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и академични длъжности, програма на кандидата за управление и развитие на академичното звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.

Краен срок за подаване на документите: 9 януари 2017 г. 

Документите се подават в БАН-Администрация, ул. „15 ноември“ No 1, кабинет 234, тел. 979 5360  от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. 

pdf Правилата за провеждане на избори за директори на постоянни научни звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография и  pdfдекларацията за сътрудничество на структурите на ДС се намират на страницата на БАН.

Процедура за избор на директор на Централна библиотека - БАН

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

открива процедура за избор на директор на Централна библиотека - БАН

За директори на Академични специализирани звена /АСЗ/ могат да кандидатстват лица по реда и условията на чл. 48а, ал.3. 

Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и звания, програма на кандидата за управление и развитие на академичното специализирано звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.    

Краен срок за подаване на документите: 20 юни 2016  г. 

Документите се подават в БАН- Администрация, ул. „15 ноември“ No 1, кабинет 234, тел. 979 5360  от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. 

pdf Правилата за провеждане на избори за директори на постоянни научни звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография и  pdfдекларацията за сътрудничество на структурите на ДС се намират на страницата на БАН.

Процедура за избор на директор на Института по органична химия с център по фитохимия, Института за исторически изследвания, Института за държавата и правото, Института по океанология, Института за гората

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

открива процедура за избор на директор на

 1. Институт по органична химия с център по фитохимия
 2. Институт за исторически изследвания
 3. Институт за държавата и правото
 4. Институт по океанология
 5. Институт за гората

За директори на самостоятелни научни звена могат да кандидатстват: академици и член-кореспонденти, хабилитирани учени с научна степен, доктори на науките, (чл. 42, ал.1 от Устава на БАН).

Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и звания, програма на кандидата за управление и развитие на постоянното научно звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.

Краен срок за подаване на документите - 28.11.2016 (Понеделник) до 16.00 ч.

Документите се подават в БАН - Администрация, ул. „15 ноември“ No 1, кабинет 234, тел. 979 5360 от 10.00 до 11.00 ч. и от 15.00 до 16.00 ч.

pdf Правилата за провеждане на избори за директори на постоянни научни звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография и pdfдекларацията за сътрудничество на структурите на ДС се намират на страницата на БАН.

Процедура за избор на директор на Институт по органична химия с Център по фитохимия, Институт по невробиология, Институт за гората, Институт за литература, Институт за исторически изследвания

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

открива процедура за избор на директор на 

   1. Институт по органична химия с Център по фитохимия, 
   2. Институт по невробиология, 
   3. Институт за гората,
   4. Институт за литература,
   5. Институт за исторически изследвания

За директори на постоянно научно звено могат да се кандидатират (съгласно чл. 42 , ал. 1 от Устава на БАН) хабилитирани учени, доктори на науките, член-кореспонденти (дописни членове) или академици (действителни членове), които се назначават въз основа на избор на основна работа в постоянното научно звено.

Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени иакадемични длъжности, програма на кандидата за управление и развитие на академичното звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.

Краен срок за подаване на документите: 04 март 2016 г.

Документите се подават в БАН-Администрация, ул. „15 ноември“ No 1, кабинет 234, тел. 979 5360  от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. 

pdf Правилата за провеждане на избори за директори на постоянни научни звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография и  pdfдекларацията за сътрудничество на структурите на ДС се намират на страницата на БАН.