facebook

Процедура за избор на директор на Институт по физика но твърдото тяло, Институт по океанология – Варна, Институт за български език, Кирило-методиевски научен център, Институт по минералогия и кристалография, Институт по катализ

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

открива процедура за избор на директор на: 

    1. Институт по физика но твърдото тяло
    2. Институт по океанология – Варна
    3. Институт за български език
    4. Кирило-методиевски научен център
    5. Институт по минералогия и кристалография
    6. Институт по катализ

За директори на постоянно научно звено могат да се кандидатират (съгласно чл. 42 , ал. 1 от Устава на БАН) хабилитирани учени, доктори на науките, член-кореспонденти (дописни членове) или академици (действителни членове), които се назначават въз основа на избор на основна работа в постоянното научно звено.

Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и академични длъжности, програма на кандидата за управление и развитие на академичното звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.

Краен срок за подаване на документите: 5 октомври 2015 г.

Документите се подават в БАН-Администрация, ул. „15 ноември“ No 1, кабинет 234, тел. 979 5360 от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч.

        pdf Правилата за провеждане на избори за директори на постоянни научни звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография и  pdfдекларацията за сътрудничество на структурите на ДС се намират на страницата на БАН.

Процедура за избор на директор на Институт по електрохимия и енергийни системи

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

открива процедура за избор на директор на Институт по електрохимия и енергийни системи


За директори на постоянно научно звено могат да кандидатстват (съгласно чл. 42 , ал. 1 от Устава на БАН) хабилитирани учени, доктори на науките, член-кореспонденти (дописни членове) или академици (действителни членове), който се назначават въз основа на избор на основна работа в постоянното научно звено.

Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и академични длъжности, програма на кандидата за управление и развитие на академичното специализирано звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.

Краен срок за подаване на документите: 3 август 2015 г.

Документите се подават в БАН-Администрация, ул. „15 ноември“ No 1, кабинет 234, тел. 979 5360 от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч.

        pdf Правилата за провеждане на избори за директори на постоянни научни звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография и  pdfдекларацията за сътрудничество на структурите на ДС се намират на страницата на БАН.

Избор на директор на Националния природонаучен музей

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

открива процедура за изборна директор

на Национален природонаучен музей

За директори на самостоятелни научни звена могат да кандидатстват: доктори на науките, хабилитирани учени с научна степен, член-кореспонденти и академици.
     Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и звания, програма на кандидата за управление и развитие на академичното специализирано звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.    

Краен срок за подаване на документите: 17 април 2015  г. 

Документите се подават в БАН- Администрация, ул. „15 ноември“ No 1, кабинет 234, тел. 979 5360  от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. 

        pdf Правилата за провеждане на избори за директори на постоянни научни звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография и  pdfдекларацията за сътрудничество на структурите на ДС се намират на страницата на БАН.

Избор на директор на Институт за икономически изследвания, Институт по катализ и Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов”

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

открива процедура за изборна директор на

 1. Институт за икономически изследвания,
 2. Институт по катализ,
 3. Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов”

За директори на самостоятелни научни звена могат да кандидатстват: доктори на науките, хабилитирани учени с научна степен, член-кореспонденти и академици.

Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и звания, програма на кандидата за управление и развитие на академичното специализирано звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.   

Краен срок за подаване на документите: 20 май 2015  г. 

Документите се подават в БАН-Администрация, ул. „15 ноември“ No 1, кабинет 234, тел. 979 5360  от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. 

        pdf Правилата за провеждане на избори за директори на постоянни научни звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография и  pdfдекларацията за сътрудничество на структурите на ДС се намират на страницата на БАН.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БАН ОТКРИ ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОРИ

Процедура за избор на директор на Институт по астрoномия с НАО

  УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА

БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

открива процедура за избор на директор на: 

 Институт по астрoномия с НАО

За директори на постоянно научно звено могат да се кандидатират (съгласно чл. 42 , ал. 1 от Устава на БАН) хабилитирани учени, доктори на науките, член-кореспонденти (дописни членове) или академици (действителни членове), които се назначават въз основа на избор на основна работа в постоянното научно звено.

Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и академични длъжности, програма на кандидата за управление и развитие на академичното звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.

Краен срок за подаване на документите: 19 януари 2016 г.

Документите се подават в БАН-Администрация, ул. „15 ноември“ No 1, кабинет 234, тел. 979 5360 от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч.

         Правилата за провеждане на избори за директори на постоянни научни звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография и  декларацията за сътрудничество на структурите на ДС се намират на страницата на БАН.
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

открива процедура за избор
на директор на: 

 1. Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

За директори на самостоятелни научни звена могат да кандидатстват: доктори на науките, хабилитирани учени с научна степен, член-кореспонденти и академици (чл. 42, ал.1 от Устава на БАН).

Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и звания, програма на кандидата за управление и развитие на постоянното научно звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.    

Краен срок за подаване на документите: 1 декември 2014 г., 16.00 ч.

Документите се подават в БАН - Администрация, ул. „15 ноември“ No 1, кабинет 234, тел. 979 5360  от 10.00 до 11.00 ч. и от 15.00 до 16.00 ч. 

pdfПравилата за провеждане на избори за директори на самостоятелните звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография и  pdfдекларацията за сътрудничество на структурите на ДС се намират на страницата на БАН. 


 


 


УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

открива процедура за избор
на директор на:

 1. Национален институт по метеорология и хидрология
 2. Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей
 3. Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей
 4. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
 5. Научен архив на БАН - АСЗ           

 За директори на самостоятелни научни звена могат да кандидатстват: академици и член-кореспонденти, хабилитирани учени с научна степен, доктори на науките, (чл. 42, ал.1 от Устава на БАН).

Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и звания, програма на кандидата за управление и развитие на постоянното научно звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.    

Краен срок за подаване на документите: 30 септември 2014 г., - вторник, 16.00 ч.

Документите се подават в БАН - Администрация, ул. „15 ноември“ No 1, кабинет 234, тел. 979 5360  от 10.00 до 11.00 ч. и от 15.00 до 16.00 ч. 

pdfПравилата за провеждане на избори за директори на самостоятелните звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография и  pdfдекларацията за сътрудничество на структурите на ДС се намират на страницата на БАН. 

 

 


 


УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
открива процедура за избор
на директор на:

 1. Институт за изследване на обществата и знанието
 2. Институт по биология и имунология на размножаването
 3. Геологически институт
 4. Национален археологически институт с музей
 5. Институт по молекулярна биология
 6. Институт по инженерна химия - АСЗ
 7. Национална лаборатория по компютърна вирусология - АСЗ
 8. Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници - АСЗ

За директори на самостоятелни научни звена могат да кандидатстват: доктори на науките, хабилитирани учени с научна степен, член-кореспонденти и академици (чл. 42, ал.1 от Устава на БАН).

Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и звания, програма на кандидата за управление и развитие на постоянното научно звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.

Краен срок за подаване на документите: 23 юни 2014 г., 16.00 ч.

Документите се подават в БАН - Администрация, ул. „15 ноември“ No 1, кабинет 234, тел. 979 5360  от 10.00 до 11.00 ч. и от 15.00 до 16.00 ч. 

pdfПравилата за провеждане на избори за директори на самостоятелните звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография и  pdfдекларацията за сътрудничество на структурите на ДС се намират на страницата на БАН. 

 

 


 УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

открива процедура за избор
на директор на:

 1. Национален институт по геофизика, геодезия и география    
 2. Институт по физиология на растенията и генетиката 
 3. Национален институт по метеорология и хидрология 
 4. Институт за космически изследвания и технологии 
 5. Институт за балканистика с център по тракология 
 6. Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей  
 7. Институт за изследване на изкуствата
 8. Институт за изследване на населението и човека

За директори на самостоятелни научни звена могат да кандидатстват: доктори на науките, хабилитирани учени с научна степен, член-кореспонденти и академици (чл. 42, ал.1 от Устава на БАН).

Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и звания, програма на кандидата за управление и развитие на постоянното научно звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.    

Краен срок за подаване на документите: 23  май 2014 г., 16.00 ч.

Документите се подават в БАН - Администрация, ул. „15 ноември“ 1, кабинет 234, тел. 979 5360  от 10.00 до 11.00 ч. и от 15.00 до 16.00 ч. 

pdfПравилата за провеждане на избори за директори на самостоятелните звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография и pdfдекларацията за сътрудничество на структурите на ДС се намират на страницата на БАН.

 

 

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

открива процедура за избор
на директор на:


1.Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика   
2. Институт по механика    
3. Институт по системно инженерство и роботика    
4. Институт за информационни и комуникационни технологии   
5. Институт по оптически материали и технологии   
6.Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей
7. Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
8. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

За директори на самостоятелни научни звена могат да кандидатстват: доктори на науките, хабилитирани учени с научна степен, член-кореспонденти и академици (чл. 42, ал.1 от Устава на БАН).

Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и звания, програма на кандидата за управление и развитие на постоянното научно звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.    

Краен срок за подаване на документите: 23 април 2014 г., 16.00 ч.

Документите се подават в БАН - Администрация, ул. „15 ноември“ No 1, кабинет 234, тел. 979 5360  от 10.00 до 11.00 ч. и от 15.00 до 16.00 ч. 

Правилата за провеждане на избори за директори на самостоятелните звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография и  декларацията за сътрудничество на структурите на ДС се намират на страницата на БАН:

pdfPRAVILA-DIREKTOR-15072010g.pdf

pdfDEKLARATZIA-SUTRUDNITZI.pdf