facebook

Процедура за избор на директор на Централна библиотека - БАН

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

открива процедура за избор на директор на Централна библиотека - БАН

За директори на Академични специализирани звена /АСЗ/ могат да кандидатстват лица по реда и условията на чл. 48а, ал.3. 

Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и звания, програма на кандидата за управление и развитие на академичното специализирано звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.    

Краен срок за подаване на документите: 20 юни 2016  г. 

Документите се подават в БАН- Администрация, ул. „15 ноември“ No 1, кабинет 234, тел. 979 5360  от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. 

pdf Правилата за провеждане на избори за директори на постоянни научни звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография и  pdfдекларацията за сътрудничество на структурите на ДС се намират на страницата на БАН.