facebook

H-индекс на Българска академия на науките

H-индекс на Българска академия на науките - 173

H-индексът е въведен за оценка на научните постижения на отделни учени, но напоследък той все по-често се използва за оценяване както на актуалността на различни области от науката, така и за научни институции. Съгласно Web of Knowledge H-индексът на Българската академия на науките към 15.08.2017 г. е 173. За сравнение, H-индексът на България е около 210. Макар и да не отчита редица фактори, като например различна средна цитируeмост в отделните науки, H-индексът дава първоначална обща представа за влиянието на дадена институция.

По-долу е представен списък на публикациите на учени от БАН, които са цитирани поне 173 пъти всяка. Имената на авторите от БАН са показани с удебелен шрифт.Включени са само статии, в които е даден адресът на съответното структурно звено на БАН. Част от статиите (35) са публикувани в резултат на широко международно сътрудничество и са с повече от 50 съавтора, като в тези случаи не са изписани имената на всички съавтори.

Вижте списък с публикации pdfтук