facebook

Акад. Иван Юхновски беше удостоен с отличителен знак на Председателя на БАН

Четвъртък, 12 Октомври 2017

 

DSC00036

Акад. Иван Юхновски беше удостоен с отличителен знак на Председателя на БАН на церемония, която се състоя на 12 октомври – официалния празник на Академията. Отличието се присъжда за особени заслуги за развитието на БАН и неговия принос към българската наука както и по повод 80-годишния му юбилей и беше връчено от акад. Юлиан Ревалски – председател на БАН.

Изследователската работа на акад. Юхновски е насочена към широкото използване на инфрачервената спектроскопия и квантовата химия за изследване строежа на органичните съединения. Основните му научни приноси са в областта на корелациите между електронния и пространствен строеж на органичните съединения и инфрачервените им спектрални характеристики. Пионерски са изследванията му върху инфрачервената спектроскопия и електронната структура на нетрайните и реактивоспособни отрицателно заредени йони (анион-радикали, аниони и дианиони) на органичните съединения, междинни продукти на важни химични процеси. Автор е на над 160 публикации в България и чужбина.

Акад. Иван Юхновски е доктор на химическите науки от 1982 г. действителен член на БАН от 1997г., почетен член на БАН от 2007 г.и е бил Председател на БАН в три мандата за периода 1996 – 2008 г. Носител е на множество награди и отличия, сред които орден „Стара планина“ I степен (2004г.) и орден „Св. св. Кирил и Методий“ с огърлие (2007г.). Почетен доктор е на три български и един чуждестранен университет. Член е на Европейската Академия на науките и изкуствата в Париж и дружеството  „Лайбниц социете” в Берлин.

Научно-приложната и внедрителска дейност на акад. Иван Юхновски е свързана главно със създаването на серия високопроизводителни и екологични технологии за нуждите на общата и специална галваника, микроелектроника и методите за подготовка на метални повърхности. С тези големи  разработки, в които акад. Юхновски е бил водещ автор или един от водещите автори, са създадени основите на индустрията за производство на добавки за галваниката у нас. Над 15 години те бяха основа на крупно производство у нас и износ в редица чужди страни. За   създаването и внедряването на основната технология за кисело блестящо помедняване Б7211 получава през 1974 г. Димитровска награда за техника.  Под негово ръководство  са разработени и внедрени в редовно производство в над 30 завода у нас и в чужбина редица  високопроизводителни и екологични технологии за слабокисело блестящо поцинковане в сулфатни и хлоридни електролити, както и съответните добавки за слабокисело блестящо поцинковане. С  тези разработки  у нас  завинаги се прекратява използването  на силно  токсичните цианови електролити за поцинковане. През 1980 г. акад. Юхновски получава званието „Почетен изобретател”. Вписан е в Златната книга на българските изобретатели.