facebook

БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ СТАРТИРА „ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ДОКТОРАНТИ – 2017 г.“

Понеделник, 10 Април 2017

ban zgrada_copyЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Да стимулира участието на млади учени и докторанти от БАН в научноизследователската работа чрез финансиране на научни проекти, разработващи нови и оригинални идеи в деветте научни направления на БАН.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Общ бюджет на конкурса – 2 000 000 лв. (целева субсидия съгласно ПМС № 347/08.12.2016 г.). Максималната сума за всеки отделен проект е 12 000 лв. Проектите са с продължителност 18 месеца. Ще бъдат финансирани на един етап, без междинно отчитане.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
Кандидатства се с научен проект, в който участват младият учен или докторант (ръководител на проекта) и негов научен консултант.
Изисквания към ръководителя на проекта (млад учен или докторант):
а) млад учен, на основен трудов договор в БАН, който да има:
- минимум шест месеца стаж в БАН към датата на изтичане на срока за подаване на проектните предложения;
- дата на дипломата за придобита първа образователно-квалификационна степен „магистър“ не по-ранна от 10 г. към датата на изтичане на срока за подаване на проектните предложения.
б) докторант, зачислен на редовна и задочна докторантура в звена на БАН, който е в срока на докторантурата (включително и този с утвърдено удължение в срок до 1 година).
Изисквания за научния консултант:
- да е на основен трудов договор в БАН;
- да притежава минимум ОНС „доктор“.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
•    Проектно предложение (формуляр по образец)
•    Приложения към проектното предложение:
- Приложение 1: Професионална биография на младия учен/докторанта;
- Приложение 2: Професионална биография на научния консултант;
- Приложение 3: Служебна бележка от звеното, удостоверяваща, че кандидати¬те отговарят на критериите за допустимост
- Приложение 4: Решение на Научния съвет на звеното за допускане на проекта за участие в програмата (свободен текст).
- Приложение 5: Декларация (свободен текст), че ръководителят на проекта не е ръководител на проект, финансиран от ФНИ по конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени – 2016 г.
Пълна информация за документите за кандидатстване е представена в текста на Програмата и формуляра на проектното предложение.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Документите за участие се подават в един екземпляр на хартиен и в два екземпляра на електронен носител в БАН-Администрация, ул. „15 ноември“ № 1, стая 107, от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч.

СРОКОВЕ
•    КРАЕН СРОК за подаване на проектните предложения: 16:00 часа на 10.05.2017 г. Проектните предложения, подадени след изтичане на крайния срок няма да бъдат разглеждани.
•    Рецензиране на проектите: до 12 юни 2017 г.
•    Обработване на рецензиите, класиране и обявяване на резултатите: 26–30 юни 2017 г.
•    Подписване на договор за финансиране: до две седмици след утвърждаване от УС на финансираните проекти (до 14 юли 2017 г.).
•    Първи транш с финансиране и старт на проекта: 1–7 август 2017 г.

ДОКУМЕНТИ КЪМ КОНКУРСА
•    pdfПълен текст на „Програма за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г.“
•    doc02_Проектно предложение.doc
•    pdfКарта за научна оценка на проектното предложение
•    Договор за финансиране (ще бъде представен до 20 април 2017 г.)

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
Въпроси по конкурсната процедура могат да бъдат задавани на представителите на Комисията за млади учени по научни направления, както следва:
1. Николай Николов - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
2. Виктор Боев - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
3. Росица Николова  - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
4. Иванка Цаковска - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
5. Гергана Василева - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
6. Мариан Върбанов - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
7. Георги Желев  - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
8. Валентина Ганева-Райчева - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
9. Валери Личев  - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Информацията ще бъде периодично обновявана.