facebook

Ученическият институт към БАН обявява конкурс за ученически проекти

Понеделник, 28 Март 2016

ban zgradaЗа трета поредна година ще се проведе сесия на Ученическия институт на БАН (УчИ – БАН) съгласно решение на Управителния съвет на БАН с Протокол № 3, т. 5.6 от 17 февруари 2016 г. Целта на УчИ - БАН е да даде възможност за изява и развитие на ученици от 8-ми до 12-ти клас, които имат влечение и склонност към изследователска дейност в някоя от областите на науката или нейните приложения. Всеки участник в УчИ – БАН разработва самостоятелно или в съавторство определена тема. Това става под ръководството на учител, научен работник, университетски преподавател, студент или друг специалист. Получените по време на разработката резултати се оформят в писмен вид като „Проект”.

Проектите могат да имат реферативен характер, но по-висока оценка ще се дава при наличието на елементи на оригиналност и творчество. В определен срок (посочен по-долу) проектите се предават в БАН за рецензиране и оценка от специалисти в съответната научна област. Авторите на най-успешните разработки получават покана да представят проекта си на организирана от БАН Ученическа научна сесия. Те получават и копие от рецензията, за да се съобразят с препоръките на рецензентите при представянето на проекта по време на сесията. При окончателното класиране на разработките ще се взема предвид както съдържанието на проекта, така и представянето му по време на Ученическата научна сесия. Авторите на най-високо оценените проекти ще получат за награда - правото да проведат едномесечен стаж в постоянно научно звено на БАН, където ще могат да ползват библиотека, лаборатория, изчислителни ресурси и др. Авторите на всички допуснати до Ученическата научна сесия проекти ще получат удостоверение за участие в работата на УчИ – БАН през 2016 година.

СРОКОВЕ

В срок до 30 септември 2016 г. проектите трябва да са подадени на адрес:

Българска академия на науките

Ученически институт

ул.”15 ноември” № 1

1040 София

 

Пратката трябва да съдържа две печатни подвързани копия на проекта и придружаващо писмо - заявление, че авторите желаят да бъдат допуснати до представяне на проекта на Ученическата научна сесия. Освен това в пратката се прилага и електронен носител (CD или флашка), на който е записан целия проект, придружаващото писмо и резюметата на български и английски език. Проекти, за които на електронния носител липсват тези файлове, няма да бъдат допускани до участие.

В срок до 31 октомври 2016 г. авторите на допуснатите до участие в Ученическата научна сесия проекти ще бъдат уведомени за мястото и часа на провеждане на сесията. Програмата на Ученическата научна сесия ще бъде обявена и на електронната страница на БАН.

doc1. Образец за заявление

docx2. Изисквания за оформяне и рецензиране

docx3. Представяне на проектите